Circular Sludge

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΛΚΟΠ

«Διαχείριση και Αξιοποίηση Λυματολάσπης στην Κυκλική Οικονομία με χρήση Πράσινων τεχνολογιών και μεθόδων»
«Management and Utilization of Sewage Sludge in the Circular Economy using Green technologies and methods»

Το έργο ΔΙΑΛΚΟΠ παρουσιάζει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης της βιολογικης ιλύος που προκύπτει από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων με βάση την κυκλική οικονομία, στηριζόμενο σε τεχνολογίες (τεχνητοί υγροβιότοποι), μεθόδους (κομποστοποίηση, παραγωγή βιοεξανθρακώματος) και πρακτικές (επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία, επεξεργασία υγρών αποβλήτων) που στοχεύουν στη μετατροπή και αξιοποίηση αυτού του ωφέλιμου παραπροϊόντος.

To έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: ‘Έρευνα και Εφαρμογή’ του χρηματοδοτικου προγραμματος: «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2022».

Η διαμόρφωση του μοντέλου έγινε με  κύριο γνώμονα τη θεμελίωση της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της διαχείρισης της ιλύος, μέσω της διπλής παρέμβασης αλλαγής υποδείγματος διαχείρισης: αντικατάσταση των μηχανικών και ενεργοβόρων τεχνολογιών με μία πράσινη τεχνολογία αφυδάτωσης χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών για την παραγωγή νέων οργανικών υλικών και την αξιοποίηση στη γεωργία.

Το έργο ακολουθεί το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία (ΦΕΚ 84Α/3-5-2022), συμβάλλοντας στους στόχους μείωσης της παραγωγής αποβλήτων, της μετατροπή τους σε αξιόπιστες πρώτες ύλες και τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής. Αυτές οι πρακτικές και μεθοδολογική προσέγγιση είναι σύμφωνες και με το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕ (2018) που είναι μέρος της Πράσινης Συμφωνίας, για καλύτερη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων και ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης αποβλήτων. Το προτεινόμενο μοντέλο ενσωματώνει επίσης στον πυρήνα του και την ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου σε ένα σημαντικό βιομηχανικό τομέα όπως είναι η διαχείριση αποβλήτων.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στην Ελλάδα, πάνω από το 50% της παραγόμενης λυματολάσπης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), με περιορισμένη επαναχρησιμοποίηση (γεωργία, λιπασματοποίηση). Με εξαίρεση τις δύο μεγαλύτερες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) όπου η ξηραμένης ιλύς αξιοποιείται με τη μορφή καυσίμου, στις υπόλοιπες μικρού και μεσαίου μεγέθους ΕΕΛ της χώρας (όπως είναι η περίπτωση όλης της Κρήτης) γίνεται γραμμική διαχείριση που συνίσταται στην πάχυνση και αφυδάτωση με μηχανικές και χημικές μεθόδους (πχ ασβεστοποίηση, προσθήκη πολυηλεκτρολυτών, ταινιόπρεσσες, φιλτρόπρεσσες, φυγόκεντροι) και καθημερινή μεταφορά και διάθεση της ξηραμένης ιλύος σε ΧΥΤΑ.

Η στρατηγική αυτή είναι συχνά μη βιώσιμη οικονομικά λόγω του υψηλού σχετιζόμενου κόστους, καθώς το συνολικό κόστος διαχείρισης της ιλύος αντιπροσωπεύει το 40-60% του λειτουργικού κόστους όλης της ΕΕΛ.

Παράλληλα, αυτή η στρατηγική οδηγεί σε περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, η υψηλή κατανάλωση ενέργειας και χημικών ουσιών στις μηχανικές μεθόδους ξήρανσης, η μη ικανοποιητική ξήρανση και σταθεροποίηση της ιλύος, και το υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της απαιτούμενης ενέργειας και της μεταφοράς σε ΧΥΤΑ.

Επιπλέον, η διάθεση σε ΧΥΤΑ βρίσκεται στη βάση της πυραμίδας βιωσιμότητας καθώς δεν αξιοποιούνται χρήσιμα συστατικά της. Η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας συνεπάγεται όχι μόνο την προώθηση κατάλληλων πρακτικών για την αξιοποίηση ενός χρήσιμου και πλούσιου σε θρεπτικά υλικού όπως είναι η επεξεργασμένη ιλύς, αλλά και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών επεξεργασίας όπου και οι ίδιες θα ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διεργασίας ξήρανσης της ιλύος.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Βασικός σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει και να μελετήσει ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ολοκληρωμένο μοντέλο κυκλικής διαχείρισης και αξιοποίησης της λυματολάσπης που παράγεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ως μια ολιστική φιλο-περιβαλλοντική λύση στο υπάρχον πρόβλημα διαχείρισης με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Στόχος είναι να μελετηθούν διαφορετικές τεχνολογίες και εναλλακτικές μέθοδοι ως προς την τεχνικής τους επάρκεια και καταλληλότητα να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαχείρισης της ιλύος και να μετατρέψουν το παραπροϊόν αυτό σε ένα ωφέλιμο υλικό. Τα νέα υλικά που θα προκύψουν από τις διεργασίες που θα εξεταστούν, θα μελετηθούν επίσης ως προς την καταλληλότητα και βελτίωση που φέρουν σε διάφορες εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης (γεωργία, επεξεργασία υγρών αποβλήτων).

Ακόμη, σκοπός του έργου είναι να διεξάγει μια ολιστική αξιολόγηση του μοντέλου και των επιμέρους διεργασιών και μεθόδων, στη βάση μιας σειράς μελετών που λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να προσδιοριστούν τα οφέλη που προκύπτουν από το προτεινόμενο κυκλικό μοντέλο διαχείρισης.

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • ευρεία εφαρμογή και μελέτη της πράσινης τεχνολογίας Τεχνητών Υγροβιότοπων αφυδάτωσης ιλύος σε πιλοτική κλίμακα, βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας για την υψηλότερη δυνατή απόδοση, και συγκριτική αξιολόγηση με τις συμβατικές μηχανικές μεθόδους αφυδάτωσης,
  • σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα της διαχείρισης της ιλύος λόγω της μη χρήσης μηχανικών μεθόδων αφυδάτωσης, αποφυγής υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και χημικών, και παύση της καθημερνιής μεταφοράς και διάθεσης σε ΧΥΤΑ,
  • μελέτη της αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος για την παραγωγή χρήσιμων οργανικών υλικών μέσω συγκομποστοποίησης με τη φυτική βιομάζα καλαμιών από τους τεχνητούς υγροβιότοπους αλλά και μέσω της παραγωγής βιοεξανθρακώματος,
  • συγκριτική ποιοτική αξιολόγηση των τελικών υλικών που προκύπτουν από τις διάφορες διεργασίες και εφαρμογή σε καλλιέργειες τομάτες για την εκτίμηση βελτίωσης της παραγωγής,
  • εκτίμηση των οικονομικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων όλων των μεθόδων και κύκλων υλικών και μελετούμενων σεναρίων διαχείρισης, και προσδιορισμός της βέλτιστης κυκλικής στρατηγικής διαχείρισης.
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το προτεινόμενο κυκλικό μοντέλο διαχείρισης της ιλύος ενσωματώνει πολλά σημεία καινοτομίας στις διάφορες δράσεις του. Ως σύλληψη και ιδέα αποτελεί ένα πρωτοπόρο ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιοποίησης ενός πολύτιμου παραπροϊόντος και μετατροπής του σε ωφέλιμο νέο προϊόν με τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η διαμόρφωση και οι επιμέρους συνδυαστικές πρακτικές στο μοντέλο διαχείρισης αποτελούν πρότυπο κυκλικής διαχείρισης της ιλύος όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

ΠΕ1 Διαχείριση Έργου

Το ΠΕ1 χειρίζεται τις οικονομικές και διοικητικές πτυχές του έργου και παρακολουθεί την πρόοδο και εκπλήρωση των στόχων και των παραδοτέων. Το ΠΕ1 εκτελεί την καθημερινή διαχείριση και εγγυάται την ορθή εκτέλεση όλων των εργασιών και το συντονισμό μεταξύ των εταίρων.

ΠΕ2 Τεχνητοί Υγροβιότοποι Αφυδάτωσης Ιλύος

Το ΠΕ2 αυτό αφορά την έρευνα της πράσινης τεχνολογίας των Τεχνητών Υγροβιότοπων (ΤΥ) για αφυδάτωση ιλύος ως μία τεχνολογία εναλλακτική των μηχανικών μεθόδων αφυδάτωσης.

Οι ΤΥ αποτελούν κατηγορία των Λύσεων Βασισμένων στη Φύση (Nature-based solutions). Βασικό χαρακτηριστικό είναι η χρήση μόνο φυσικών υλικών (χαλίκι, άμμος) και φυτών (καλαμιών) για την επεξεργασία. Αποφεύγεται η χρήση μη ανακυκλώσιμων και συνθετικών υλικών, δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες, υπάρχει ελάχιστος μηχανολογικός εξοπλισμός, ενώ μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κάλυψη των πολύ μικρών αναγκών.

Στην Ελλάδα υπάρχουν μερικές μόνο εφαρμογές ΤΥ για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, και καμία για την αφυδάτωση ιλύος, παρ’ όλο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ιδανικές. Πιλοτικές μονάδες ΤΥ θα κατασκευαστούν εντός της ΕΕΛ Χανίων του Εταίρου ΔΕΥΑΧ. Οι μονάδες θα λειτουργήσουν ως συστήματα επίδειξης της τεχνολογίας και απόκτησης εμπειρίας στη λειτουργία τους, αλλά και ως ερευνητικά συστήματα όπου θα μελετηθούν διαφορετικές κατασκευαστικές και λειτουργικές παράμετροι με σκοπό τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού για το κλίμα της χώρας.

Η κατασκευή όπως και η λειτουργία των πιλοτικών μονάδων θα γίνει από το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) και την ΔΕΥΑΧ. Τακτική παρακολούθηση, δειγματοληψίες ιλύος και διασταλάγματος και φυσικοχημικές αναλύσεις θα γίνονται στο ΠΚ.

Βασικό πλεονέκτημα που θα καταδειχθεί με την τεχνολογία των ΤΥ είναι η άμεση παύση της καθημερινής μεταφοράς της ιλύος στον ΧΥΤΑ. Αυτό έρχεται να ικανοποιήσει την Οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα, τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΕΚ 185/Α 29.9.2020) και το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία (ΦΕΚ 84Α/3-5-2022), σύμφωνα με τα οποία η διάθεση της ιλύος σε ΧΥΤΑ θα έπρεπε να είναι μικρότερη του 5% το 2020 (στόχος ο οποίος δεν έχει επιτευχθεί ακόμα στην Ελλάδα) και το υπόλοιπο να χρησιμοποιείται στην γεωργία ή για ανάκτηση ενέργειας.

ΠΕ3 Μελέτη συγκομποστοποίησης

Τα συστήματα των ΤΥ παράγουν μια ποσότητα φυτικής βιομάζας καλαμιών που θα αξιοποιηθεί για συγκομποστοποίηση με την ξηραμένη ιλύ. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην κυκλική διαχείριση στο προτεινόμενο μοντέλο, καθώς αποφεύγεται η διάθεση της φυτικής βιομάζας στον ΧΥΤΑ ενώ αξιοποιείται το υλικό αυτό για την παραγωγή ενός ωφέλιμου προϊόντος, όπως επιβάλλεται από τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που προαναφέρθηκε.

Η κομποστοποίηση περιλαμβάνεται στη λίστα των καινοτόμων τεχνολογιών (cei_cie020) του πλαισίου παρακολούθησης δεικτών κυκλικής οικονομίας της ΕΕ (Y02W, 30/43). Η φυτική βιομάζα διευκολύνει τη συγκομποστοποίηση της ιλύος, καθώς λειτουργεί ως μια πρόσθετη πηγή άνθρακα ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη αναλογία C/N, ενώ δρα και ως παράγοντας διόγκωσης για την ενίσχυση των απαραίτητων αερόβιων συνθηκών στηνκομποστοποίηση και συμβάλλει στη βιολογική σταθεροποίηση της φυτικής βιομάζας. Το παραγόμενο κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους, λίπασμα, συστατικό καλλιεργειών και προϊόν βιολογικής βάσης.

Το κομπόστ, όπως και η ξηραμένη ιλύς στο ΠΕ2, αποτελούν δευτερεύοντα προϊόντα που μπορούν να αντικαταστήσουν προϊόντα με βάση τα ορυκτά, όπως ορυκτά λιπάσματα, τύρφη και ορυκτά καύσιμα, τα υπολείμματα των οποίων μετά τη χρήση οδηγούνται με ασφάλεια πίσω στη βιόσφαιρα, κλείνοντας έτσι τους κύκλους του άνθρακα και των θρεπτικών συστατικών.

Στο ΠΕ3 θα δημιουργηθούν δύο σειράδια στις εγκαταστάσεις του Εταίρου ΔΕΔΙΣΑ, όπου ήδη υπάρχει μονάδα κομποστοποίησης, αποτελούμενα από ξηραμένη ιλύ και φυτική βιομάζα. Σκοπός είναι να διερευνηθεί η ποιότητα του τελικού κομπόστ και να εξακριβωθούν οι βέλτιστες συνθήκες. Η κατασκευή θα γίνει από την ΔΕΔΙΣΑ, η οποία και θα συμβάλλει και στη λειτουργία και παρακολούθηση των σειραδίων. Θα πραγματοποιούνται συχνές δειγματοληψίες και αναλύσεις από το ΠΚ για τον προσδιορισμό των κυριοτέρων παραμέτρων ποιότητας.

ΠΕ4 Παραγωγή και μελέτη βιοεξανθρακώματος

Η βιολογική ιλύς και η φυτική βιομάζα από τους ΤΥ θα αξιοποιηθούν επίσης ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοεξανθρακώματος μέσω πυρόλυσης.

Το βιοεξανθράκωμα αποτελεί εξαιρετικά πλούσια πηγή άνθρακα με μοναδικές ιδιότητες όπως μεγάλη ειδική επιφάνεια, υψηλό πορώδες, λειτουργικές ομάδες, υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και σταθερότητα. Είναι κατάλληλο για διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως προσροφητικό υλικό στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, αποκατάσταση

γεωργικών εδαφών, καταλύτης, υλικό κατασκευών και μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Το παραγόμενο βιοεξανθράκωμα θα χαρακτηριστεί φυσικοχημικά στο ΠΚ και θα χρησιμοποιηθεί σε εργαστηριακά συστήματα ΤΥ για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων στο ΠΚ, ώστε να εκτιμηθεί η βελτίωση της απόδοσης επεξεργασίας. Σκοπός είναι να παρουσιαστεί και μελετηθεί μια ακόμα πρωτοποριακή εφαρμογή επαναχρησιμοποίησης ενός υλικού που παρήχθη από απόβλητα.

ΠΕ5 Επαναχρησιμοποίηση υλικών σε καλλιέργειες

Τα νέα υλικά που θα προκύψουν από τα ΠΕ2-4 (ξηραμένη ιλύς, κομπόστ και βιοεξανθράκωμα) θα μελετηθούν ως προς τη βελτίωση που επιφέρει η χρήση τους στη γεωργία. Η πρακτική αυτή είναι κεντρικός πυρήνας της κυκλικής οικονομίας και προωθείται από μια σειρά εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων και οδηγιών.

Για το σκοπό αυτό, θα διεξαχθούν πειράματα καλλιεργειών τομάτας σε καλλιεργήσιμο χώμα όπου τα τρία υλικά θα χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές αναλογίες. Θα εκτιμηθεί έτσι η επίδραση του κάθε υλικού στην ανάπτυξη της καλλιέργειας και την παραγωγή καρπού.

ΠΕ6 Ανάλυση και αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Eurostat, οι εκπομπές στην επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων αντιστοιχούν περίπου στο 1/5 των συνολικών εκπομπών στον τομέα των αποβλήτων. Η γραμμική διαχείριση λυματολάσπης έχει μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα, που προέρχεται κυρίως από την ίδια τη διεργασία επεξεργασίας της ιλύος και έπειτα από τη μεταφορά της. Η προτεινόμενη τεχνολογία των ΤΥ έρχεται να μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εκπομπές της επεξεργασίας και να μηδενίσει τις εκπομπές λόγω μεταφοράς σε ΧΥΤΑ. Η κομποστοποίηση και η παραγωγή βιοεξανθρακώματος συμβάλλουν επίσης στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, μέσω της αντικατάστασης της ορυκτής ενέργειας και καυσίμων, τύρφης και ορυκτών λιπασμάτων, της δέσμευσης άνθρακα στο έδαφος και της αποφυγής εκπομπών αερίων από χωματερές.

Η κυκλική διαχείριση της ιλύος που θα μελετηθεί στο έργο (αφυδάτωση σε ΤΥ) και οι εναλλακτικές αξιοποίησης (διάθεση ξηραμένη ιλύος, κομποστοποίηση, παραγωγή βιοεξανθρακώματος) θα εκτιμηθούν ως προς τον κύκλο ζωής τους (Life cycle assessment), λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στάδια από την παραγωγή της ιλύος μέχρι την τελική διάθεση σε αγροτική γη. Τα πιο σημαντικά κριτήρια για την οικολογική αξιολόγηση είναι η εισροή ενέργειας και υλικών και η αποδοτικότητα της διεργασίας. Οι παράμετροι-στόχοι της ανάλυσης κύκλου ζωής είναι, ειδικότερα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ορυκτών πηγών ενέργειας.

Το προτεινόμενο μοντέλο διαχείρισης θα εκτιμηθεί επίσης ως προς τις οικονομικές του πτυχές, με πρότυπη εφαρμογή μια νέα ΕΕΛ που πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή Μαράθι Χανίων από την ΔΕΥΑΧ. Θα γίνει εκτίμηση του κόστους κατασκευής και εγκατάστασης των επιμέρους τεχνικών και τεχνολογιών στα πλαίσια του κυκλικού μοντέλου διαχείρισης, και συγκριτική αξιολόγηση με την τωρινή γραμμική διαχείριση και τη χρήση συμβατικών τεχνολογιών (cost-benefit analysis). Επιπλέον, θα διερευνηθεί η κοινωνική αποδοχή του κυκλικού μοντέλου διαχείρισης από τους εμπλεκόμενους φορείς με τη διεξαγωγή τυποποιημένων ερευνών. Για τη συνολική συν-αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων και μεθόδων θα χρησιμοποιηθεί πολυκριτηριακή ανάλυση. Η βασική αξιολόγηση θα στηριχθεί σε κριτήρια (οικονομικά, τεχνικά, νομοθετικά, κοινωνικά, χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, περιβαλλοντικά) με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, όπου οι βαθμολογίες θα προέλθουν από υπολογισμούς, βιβλιογραφική ανασκόπηση, και γνώμες ειδικών.

ΠΕ7 Επικοινωνία και προώθηση έργου

Αυτό το ΠΕ θα διαχειριστεί και θα προωθήσει τις εξωτερικές σχέσεις του έργου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων για να διαδώσει τις έννοιες, τις μεθόδους, τα αποτελέσματα και τα κύρια επιτεύγματα στο ευρύτερο δυνατό κοινό και να επιτύχει το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.

Θα αναπτυχθεί μια στρατηγική διάδοσης και ένα πρόγραμμα επικοινωνίας που θα απευθύνεται στους εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς διαχείρισης αποβλήτων, τους Δήμους και τις Περιφέρειες, τις συναφείς βιομηχανίες και εταιρείες, την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία.

Ένας φιλικός προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμος ιστότοπος έργου θα αναπτυχθεί και θα ενημερώνεται συνεχώς. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν λογαριασμοί του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συχνή επαφή με διαφορετικές ομάδες-στόχους και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.

Το πρόγραμμα επικοινωνίας περιλαμβάνει επίσης ενημερωτικά φυλλάδια, σύντομο βίντεο και δημοσίευση των αποτελεσμάτων του έργου σε επιστημονικές εργασίες και συνέδρια για να μοιραστούν τα κύρια αποτελέσματα του έργου με την επιστημονική κοινότητα και με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ανοιχτές ημέρες επίσκεψης και παρουσίασης των πιλοτικών εφαρμογών, καθώς και διοργάνωση συμποσίου που θα περιλαμβάνει σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Η έρευνα του προτεινόμενου κυκλικού μοντέλου διαχείρισης ιλύος και οι διαφορετικές τεχνολογίες και μέθοδοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για το ΠΚ, αλλά και για τους δύο εταίρους (ΔΕΥΑΧ, ΔΕΔΙΣΑ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αποβλήτων.

Το ΠΚ ως ο ερευνητικός φορέας και ο πάροχος της τεχνογνωσίας θα αξιοποιήσει το έργο για την εφαρμογή του μοντέλου σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα προωθήσει τα αποτελέσματα και στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του ιδρύματος ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Επιπλέον, το προσωπικό των δύο κοινωφελών επιχειρήσεων-εταίρων θα αποκτήσει νέα εμπειρία στην εφαρμογή των μελετούμενων τεχνολογιών και μεθόδων: η ΔΕΥΑΧ για τη λειτουργία και απόδοση των Τεχνητών Υγροβιότοπων αφυδάτωσης ιλύος, και η ΔΕΔΙΣΑ για τη δυνατότητα συγκομοποστοποίησης ιλύος και φυτικής βιομάζας. Και οι δύο αυτές κοινωφελείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαχείρισης της ιλύος που παράγεται στις ΕΕΛ.

Για την ΔΕΥΑΧ τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τις τεχνικές δυσκολίες και τις συχνές βλάβες του μηχανολογικού εξοπλισμού, το υψηλό λειτουργικό κόστος και το μη βιώσιμο χαρακτήρα της τωρινής στρατηγικής, καθώς στις μικρότερες ΕΕΛ επιλέγεται η μεταφορά της ιλύος σε κεντρικές εγκαταστάσεις σε μεγάλες αποστάσεις. Οι μηχανικές μέθοδοι αφυδάτωσης δίνουν ένα ελλειπώς ξηραμένο μη σταθεροποιημένο προϊόν, ακατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση, γι’αυτό διατίθεται στον ΧΥΤΑ Χανίων, επιβαρύνοντας τη λειτουργία του.

Συνεπώς, οι δύο εταίροι αναζητούν λύσεις που να ικανοποιούν το θεσμικό πλαίσιο και να έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα, χαμηλό κόστος λειτουργίας και βιώσιμο χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα και η όλη αξιολόγηση των δράσεων του έργου (ερευνητικό κομμάτι, τεχνική και περιβαλλοντική μελέτη, οικονομικο-κοινωνική ανάλυση και εφαρμογή) θα αξιοποιηθούν ειδικά από όλους τους εταίρους για την αντιγραφή και εφαρμογή του κυκλικού μοντέλου σε μεγάλη κλίμακα, όπως είναι η προς κατασκευή ΕΕΛ στο Μαράθι Χανίων, και την επικοινωνία τους στις σχετικές δημοτικές και περιφερειακές αρχές και ενώσεις περιβαλλοντικών επιχειρήσεων.

Scroll to Top